Světová náboženství
Světová náboženství » Náboženské proudy a postoje

Náboženské proudy a postoje

V náboženské sféře se nachází množství postojů, stanovisek a chování zakládající společenskou vazbu.

Nábožnost, pobožnost a mystika

Nábožnost = přitažlivost, často citového či úzkostlivého druhu, k náboženství

Pobožnost = horoucí postoj, který se vyjadřuje modlitbou a plněním náboženských povinností

Mystika = tajemnost, záhadnost, hledání intimního spojení s Bohem podle uvážených rad s duchovním mistrem

Ortodoxie, hereze a schizma

Ortodoxní = pravověrný proud, který vyžaduje přísné podřízení svých učení a zvyků normám zavedených církví

Hereze = (z řec. Hairesis = výběr); myšlenkový proud odmítající nějaký zásadní bod učení církve

Schizma = rozštěpení, rozkol; schizmatik odmítá autoritu náboženské hierarchie

Církev, sekta a vyznání

Sekta = původně označovala členy církve považované za odpadlíky, sektou nejsou označovány všechna nová náboženská hnutí! Členství v sektě je vybrané, hodnoty a instituce okolní společnosti jsou rázně odsuzovány

Církev = přístup oproti sektám otevřený všem

Vyznání = užívá se pro rozlišení náboženských skupin podle kritéria zbožnosti

Fundamentalismus, integrismus a fanatismus

Fundamentalismus = konzervativní lpění na původních ideologických základech; Fundamentalistický proud se drží přesného smyslu textu

Integrismus = náboženská forma konzervatismu, odmítání veškerého vývoje

Fanatismus = slepé vášnivé nadšení; fanatikové tvrdí, že jsou jedinými držiteli pravdy

Liberalismus, pokrokářství a laicismus

Liberalismus = je ideologie, filozofie a politická tradice, která drží svobodu jako primární politická hodnota. Liberální kruhy se angažují v boji za ochranu svobod a za emancipaci, mimo jakýkoli náboženský monopol

Pokrokářství = formuluje náboženství a sociopolitický odpor ve prospěch utlačených národů

Laicismus = bojuje za oddělení náboženského světa

Nevíra, ateismus a agnosticismus

Nevíra = člověk, který nevěří nebo přestal věřit v Boha

Ateimsus = popírá existenci jakéhokoli božství a snaží se to prokázat

Agnosticismus = Přesvědčení, že nelze prokázat Boží existenci. Přeneseně lze použít i na jiné základní předpoklady lidské společnosti.